Opći podaci o MO Štinjan
Zgrada Mjesnog Odbora
Pogled na zgradu MO sa Place

Mjesni odbor Štinjan obuhvaća područje pulskog prigradskog naselja Štinjan, prigradskih turističkih predjela Puntakristo, Puntižela, Valdežunac i Camulimenti i otoka Sv. Jerolim, Kozada, Sv. Katarina i jedan je od 16 mjesnih odbora koji su u Gradu Puli osnovani kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Po podacima sa Internet stranica Grada Pule površina MO Štinjan je  6.055.036 m2 na kojem živi 1.366 stanovnika. Broj stanovnika je zbog naglog širenja Štinjana u posljednjim godinama sigurno mnogo veći i po nekim procjenama kreće se od 2.500 do 3.000.

Tijela mjesnog odbora su:
1.vijeće mjesnog odbora i
2.predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora na 4 godine biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.
Grad Pula u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu koji obavlja stručne poslove za MO zapošljava tajnika Vijeća MO koji obavlja operativne poslove za potrebe Vijeća MO.

Članovi Vijeća MO su :

Nikola Zgonjanin, predsjednik Vijeća MO
Luka Radola, dopredsjednik Vijeća MO
Sanja Šuster, član
Doraino Radolović, član
Marko Slipčević, član
Kristijan Brešić, član
Mira Lučić, član

 

Tajnik MO je Brigita Žufić

Sjedište MO–a je u Štinjanu, Ulica Selo 2., 52100 Pula
Kontakt telefon je (052) 517492
Kontakt e-mail : Stinjan.Mjesniodbor(at)pula.hr
Uredovno vrijeme: srijeda od 08:30-11:30

Svoje prijedloge, molbe, zahtjeve,primjedbe i ostalo u pisanoj formi možete direktno dostaviti u poštanski sandučić MO-a na istoj adresi.

Više o ustroju, zakonskim odredbama i radu vijeća MO Štinjan možete pronaći na službenim stranicama grada Pule (www.pula.hr)